Op 9 januari 2012 zal er gestart worden met de aanleg van een nieuw speelterrein en parkeervakken. Hierna zal in februari speeltoestellen worden geplaatst.
De werkzaamheden zijn aanbesteed aan Aannemingsbedrijf A.C. de Groot uit Meerkerk.

speelplaats_blauwe-zoom

Gemeente Hardinxveld-Giessendam onderzoekt de komende weken de mogelijkheden voor warmwaterbronnen, een duurzame energievoorziening, in de Blauwe Zoom. De opdracht voor dit verkennende onderzoek is verstrekt aan BAM Techniek en Duratherm.

De werkzaamheden duren naar verwachting uiterlijk tot en met 18 februari 2011. Daarbij wordt op twee plaatsen de bodem tot op een diepte van ca. 140 meter onderzocht. Tijdens de proefboringen wordt elke meter en/of laagwisseling uitvoerig onderzocht en beschreven. Om een idee te krijgen van de werkzaamheden en de omvang van de boorstellage, kunt u kijken op de internetsite van Duratherm http://www.duratherm.nl/uitvoering/filmpje_boorproces.php

De boorwerkzaamheden vinden voornamelijk overdag plaats. Na kantoortijden zal de boorinstallatie echter standby blijven waardoor er mogelijk een korter periode geluidshinder zal zijn. Als u van mening bent dat de overlast te groot is, kunt u contact opnemen met de servicedesk van BAM Techniek – Energy Systems. Deze is bereikbaar onder telefoonnummer: 0900-9999990.

In een informele setting is afgelopen dinsdagavond het nieuwe ‘het voorontwerp bestemmingsplan De Blauwe Zoom – Woongebied’ gepresenteerd door onze gemeente. Het oude (bestemmings) plan uit 2007 komt hiermee te vervallen. Ook de huidige opzet waarbij voor een samenwerking tussen Gemeente, Omnivera en Gebr. Blokland was gekozen lijkt hiermee definitief van de baan.

De opzet van dit nieuwe plan is dat het nieuwe bestemmingsplan de ‘markt’ de keuze geeft een deelgebied naar eigen inzicht te ontwikkelen. Dit in tegenstelling tot het oude plan waarin de inrichting vrij nauwkeurig was vastgelegd. In het nieuwe plan zien we meer dan 10 woongebieden met elk eisen voor de invulling hiervan zoals bijvoorbeeld het aantal woningen en bouwhoogte. Binnen deze kaders is het aan de ontwikkelaar om te bouwen wat de markt wenst. Deze nieuwe aanpak –ontwikkelingsstrategie- is volgens de schrijver van het plan, KuiperCompagnons uit Rotterdam, uniek en voor zover bekend is deze wijze van ontwikkelen nooit eerder in Nederland toegepast. Dit artikel is te lezen op: http://www.ashokbhalotra.nl/ro/?a=20

Het college heeft het voorontwerp bestemmingsplan De Blauwe Zoom – Woongebied vrijgegeven voor inspraak van donderdag 12 mei 2011 tot en met 8 juni 2011. U kunt die tijd de nieuwe plannen bekijken op het gemeentehuis en waar nodig uw zienswijze indienen. Volgens de huidige berichtgeving zou de start verkoop van de volgende fase in De Blauwe Zoom ca. eind 2011 / begin 2012 moet plaatsvinden.

Het bestemmingsplan is digitaal te bekijken op landelijke internetsite van alle gemeentelijk plannen. Klik op de volgende link. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0523.BP2011DBZWOONGEB-VO01

Gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt a.s. donderdag 12 mei 2011 het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan De Blauwe Zoom – Woongebied bekend. Tijdens een korte periode van 12 mei t/m 8 juni is inspraak mogelijk. Het bestemmingsplan De Blauwe Zoom – Woongebied gaat o.a. over (bestaande) woningen, tuinen, erven en bedrijven langs de randen van de ontwikkelingslocatie.

Dinsdag 17 mei 2011 is in het gemeentehuis een inspraakbijeenkomst. De inspraakbijeenkomst heeft een ‘los’ karakter: 19:00 en 21:00 uur kan er ‘vrij’ binnengelopen worden. Medewerkers van gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn aanwezig om vragen te beantwoorden of plannen te verduidelijken. Om 19:30 zal de nieuwe internetsite van de Blauwe Zoom van gemeente Hardinxveld-Giessendam gelanceerd worden.Tijdens de inspraakbijeenkomst is er nog geen informatie beschikbaar omtrent de verkoop van de woningen in de Blauwe Zoom.

Tijdens De Ontmoeting van 26 mei zal er eveneens een presentatie over het bestemmingsplan De Blauwe Zoom – Woongebied gegeven worden. Bij deze presentatie is er ook gelegenheid tot stellen van vragen en aandragen van suggesties.

De gemeente volgt de gebruikelijke procedure bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Blauwe Zoom – Woongebied’ wordt woensdag 11 mei 2011 gepubliceerd en een dag later ter inzage gelegd. Iedereen heeft vier weken de tijd om een inspraakreactie te geven. Het plan is van 12 mei ook (digitaal) in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0523.BP2011DBZWOONGEB-VO01.

Op de internetsite van de gemeente staat deze vooraankondiging. Het oude voorontwerp bestemmingsplan staat eventueel ook nog op de site. Klik hier.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten het huidige voorontwerp bestemmingsplan in twee losse bestemmingsplannen te splitsen. Er komt bestemmingsplan voor woningbouw en één bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Blauwe Zoom.

Doel van deze wending ten opzichte van de huidige plannen is dat het bestemmingsplan ten aanzien van het bedrijventerrein al in gang gezet kan worden. Uit ervaring blijkt n.l. dat de procedure voor woningbouw veelal langer duurt dan voor een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, aldus de gemeente. Het bestemmingsplan ten aanzien van het bedrijventerrein is te bekijken op het gemeentehuis of direct via de internetsite van onze gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Inspraak in deze plannen kan tot en met 20 april.

In uw gemeente Hardinxveld-Giessendam is de WOZ-waarde gemiddeld met -3,4% gestegen. De waardeontwikkeling van uw woning kan van dit gemiddelde percentage afwijken. Bijvoorbeeld omdat de stijging of daling per wijk of type woning verschillend is of omdat u uw woning heeft verbouwd. Wilt u meer weten over de WOZ of vindt u de WOZ-waarde te hoog? Ga dan naar onze website voor meer informatie.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam actualiseert visie op wonen

De visie op wonen in Hardinxveld-Giessendam is niet meer van deze tijd. Door komende krimp in de regio, crisis op de woningmarkt en bouwtempo dient de oude ‘nota wonen’ opnieuw tegen het licht gehouden te worden.

De start van een totaal nieuwe ‘nota wonen’ zal een volledige actualisering van het beleid en plannen op het gebied van wonen betekenen. Er zal uitgezocht worden wat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wonen concreet betekend in Hardinxveld-Giessendam. In overleg met verschillende partijen zoals Omnivera, jongerenplatform en het Wmo-platform zal een toekomstvisie ontwikkeld worden.

De nota wonen zal als uitgangspunt dienen in het overig ruimtelijke beleid. Daarnaast vormt het de basis voor afspraken met partners op het gebied van wonen en volkshuisvesting, zoals bijvoorbeeld Woningstichting Omnivera en partners in de regio. In de gemeenteraadsvergadering van 10-02-2011 bleek dat er bij de meeste politieke partijen grote interesse is in het bouwen van starterwoningen tot 150.000 euro. Daarnaast dient er een oplossing te komen voor huishoudens met een iets boven modaal inkomen.

De nieuwe nota wonen zal rond juli / augustus besproken worden in het college en gemeenteraadsvergadering.

Vanaf maandag 31 januari 2011 doet Prorail langs de Merwede-Lingelijn onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ditmaal zoekt Prorail in de omgeving van het nieuw te bouwen station bij De Blauwe Zoom.

Voor ProRail, verantwoordelijk voor de aanleg van de Merwede-Lingelijn, is dit onderzoek onderdeel van de standaardprocedure. Het bedrijf heeft gegevens over bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis van deze informatie acht de spoorbeheerder de kans aanwezig dat op de genoemde plaats explosieven liggen.

Het civiele opsporingsbedrijf KWS Bijzondere Opdrachten, onderdeel van Koninklijke Volker Wessels Stevin, voert het onderzoek uit. Wanneer KWS daadwerkelijk explosieven vindt, informeert de gemeente Hardinxveld-Giessendam de omwonenden over eventueel te nemen maatregelen.

Blauwe zoom krijgt eigen halte op MerwedeLingelijn Bron: Eigen verslag In een volle raadszaal is donderdagavond 26 februari een presentatie gehouden door gemeente, Prorail en ingenieursbureau Movares. Tijdens deze presentatie is o.a. uitvoerig stil gestaan bij de halte Giessendam West. Deze nieuwe halte zal gebouwd worden tegenover de Bellefleur, nabij de scholenstrook.

In een vrij volle raadszaal is donderdagavond 26 februari een presentatie gehouden door gemeente, Prorail en ingenieursbureau Movares. Tijdens deze presentatie is o.a. uitvoerig stil gestaan bij de halte Giessendam West. Deze nieuwe halte zal gebouwd worden tegenover de Bellefleur, nabij de scholenstrook.

merwedelingelijn_halte_blauwezoom

De lijnverbinding uit 1885 tussen Geldermalsen en Dordrecht zal een aanzienlijke metamorfose ondergaan; 2 spoorverbredingen, 5 nieuwe haltes en een grondige opknapbeurt voor de huidige haltes. De oude hondekop treinen zijn al enige tijd geleden vervangen door de opvallende rood-witte Arriva lighttrain.

De nieuwe halte Giessendam West zal een landelijke uitstraling krijgen. De halte krijgt één zijperron aan de Schapedrift-zijde en een breed verhoogt trottoir over de weg. Er zullen voorzieningen voor scholieren en bewoners zoals fietsenklemmen en fietsenkluizen geplaatst worden. Ook komt er ruimte voor 21 parkeerplaatsen en een strook voor kort parkeren. De avond werd besloten met de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Meer informatie over de MerwedeLingelijn in de Blauwe Zoom is te lezen op de sitewww.merwede-lingelijn.nl en www.prorail.nl/merwedelingelijn